NTC Madrid geeft sinds 1994 de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur een plaats binnen de opvoeding van Nederlandse en Vlaamse kinderen die in en om Madrid wonen en naar een Spaanse of Internationale dagschool gaan. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de Nederlandse taal, aangepast aan het individuele niveau van elke leerling.

NTC Madrid stelt zich ten doel om, indien gewenst, een eventuele aansluiting met het Nederlandse of Vlaamse onderwijs succesvol te laten verlopen. Wij worden hierin ondersteund door de Stichting NOB.

NTC Madrid streeft ernaar dat alle leerlingen met plezier en enthousiasme naar de Nederlandse lessen gaan en dat de leerlingen een “Nederlandse wijze” van lesgeven kunnen ervaren (dit in tegenstelling tot de in het Spaanse onderwijs gebruikelijke meer traditionele lesmethodes).

Daarnaast vinden wij een goede samenwerking tussen het bestuur, de ouders, de coördinator, de leerkrachten en de directies van ICS, Colegio Madrid, Colegio Caude, de Nederlandstalige Basisschool en de ambassades erg belangrijk.

Het NTC-onderwijs

Tijdens de naschoolse lessen is onze missie het aanbieden van Nederlandse taal- en cultuurlessen aan leerlingen die op een Spaanse of andere internationale dagschool zitten. Ieder werkt op zijn eigen niveau en we verwerven de taal spelenderwijze. Ons doel is het gebruik van de Nederlandse taal, in al zijn facetten, te bevorderen en dusdanige vooruitgang te boeken dat de individuele doelstellingen van onze leerlingen behaald worden.

Deze doelstellingen kunnen variëren van het zonder problemen kunnen instromen in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs (met een maximale achterstand van twee jaar), tot het goed kunnen communiceren met Nederlandse familieleden.

Onderwijsaanbod: doelen en methoden

Ons NTC onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het taalonderwijs in Nederland en België. Wij werken naar de kerndoelen toe zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Wij onderscheiden spreken en luisteren, lezen, schrijven (spellen) en taalbeschouwing.

Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat de leerlingen:

  • Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;
  • Kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal;
  • Plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van de taal.

Wij zijn één van de eerste NTC-scholen die de NOB-leerdoelen omgezet hebben naar methodevrije lesactiviteiten binnen thema’s. Hier krijgen we dan ook erkenning voor vanuit het NOB en werken wij nauw met hen samen om ons onderwijs continu te verbeteren.

Wij proberen zo veel mogelijk domeinoverstijgend te werken, dit betekent dat verschillende leerdomeinen samen in activiteiten verwerkt zullen worden en we onze lestijd effectiever kunnen inrichten. Kennis en vaardigheden die bij het ene domein worden opgedaan kunnen binnen een ander domein toegepast worden. Tevens werken wij in thema’s: elke acht weken beginnen alle leerlingen aan een nieuw thema, en werken hiermee naar een eindproduct toe. Wij beseffen dat dit veel creativiteit van de leerkrachten vergt, maar wij zien sinds implementatie van het toepassen van vakoverstijgend onderwijs dat de leerlingen met meer plezier naar de les komen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit Annemieke Grijpink (voorzitter), Jeroen Hesen (penningmeester) en Cristina Tobias (algemeen bestuurslid).

Bestuur

Voor meer informatie over het bestuur kan contact met ons opgenomen worden via directie@nederlandselesinmadrid.com

Sfeer

De sfeer tijdens de buitenschoolse lessen is bepalend voor het welbevinden van iedere leerling. Daarom is het van belang om een open, vriendelijk en veilig klimaat na te streven, zodat ieder kind zich optimaal kan ontplooien en zich thuis voelt. Voor ons is het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en van en met elkaar leren.

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van differentiatie en samenwerking. Hierbij werken de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier aan één opdracht op niveau. Essentieel is dat de opdracht zo wordt geformuleerd dat de leerlingen wel samen moeten werken om succesvol te zijn. Hierbij worden duidelijke regels gehanteerd.