W e zijn het schooljaar 2020/2021 gestart met ruim 130 leerlingen. We zijn erg trots op dit leerlingenaantal! Het uitgangspunt bij het aannemen van nieuwe leerlingen is dat NTC Madrid als doel heeft taalonderwijs aan te bieden aan alle geïnteresseerde Nederlandstalige kinderen in Madrid. Dat betekent echter niet dat iedereen op elk moment kan worden toegelaten. Om de kwaliteit van de huidige onderwijsactiviteiten te kunnen waarborgen én ervoor te zorgen dat kinderen zo veel mogelijk bij leeftijdsgenootjes in de klas komen, is het belangrijk dat de nieuwe leerlingen een bepaald basisniveau van de Nederlandse taal hebben. Het kan dus voorkomen dat een kind niet toegelaten kan worden tot het buitenschoolse NTC-onderwijs.

Inschrijving en toelating

U kunt uw kind het hele jaar door bij ons inschrijven. Wanneer ouders informatie aanvragen of hun kind aanmelden, vindt er een intakegesprek met de coördinator plaats. Indien een kind elders Nederlands onderwijs heeft gevolgd, wordt aan de ouders gevraagd informatie van de vorige school te verstrekken. Vervolgens vinden twee proeflessen plaats. Op deze manier kan bekeken worden of de leerling bij NTC Madrid op zijn of haar plek zit en in welke klas het kind kan worden geplaatst.

Het buitenschoolse programma is voor alle kinderen van 2,5 t/m 18 jaar die de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezitten én voor NTC richting 1 en 2 leerlingen die de nationaliteit van een ander EU-land bezitten. In principe worden leerlingen aangenomen die één of twee Nederlandstalige ouders hebben, maar ook leerlingen van anderstalige ouders die langere tijd Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd kunnen worden aangenomen.

NTC Madrid neemt richting 3 leerlingen (in de meeste gevallen leerlingen met één Spaanse ouder en één Nederlandse ouder, die thuis hoofdzakelijk Spaans spreken) uitsluitend aan in niveau 1 en 2. Voor deze leerlingen geldt echter dat er gericht gewerkt moet worden om het niveau van 1 richting 2 te bereiken om in de hogere klassen mee te kunnen komen. Dit betekent concreet dat er van de ouders een grote inzet verwacht wordt om thuis Nederlands met hun kind te spreken. Vanaf groep 3 wordt vereist dat de leerlingen (mondeling) richting 1 of 2 niveau hebben. Dit is nodig om de kwaliteit van de lessen in de vervolgjaren te kunnen waarborgen.

Bij de aanname van nieuwe leerlingen in de hogere niveaus wordt van de leerlingen verwacht dat een basishoeveelheid aan kennis (corresponderend met hun leeftijd) van het Nederlands aanwezig is. De coördinator bepaalt uiteindelijk, eventueel na overleg met de leerkracht van het betreffende niveau en/of na afname van enkele toetsen of het kind in aanmerking kan komen om de lessen te volgen en in welk niveau het kind geplaatst wordt.

Kosten

Voor het schooljaar 2021-2022 ontvangen wij opnieuw subsidie die een deel van onze kosten dekt. Verder zijn we de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor we de vaste lasten van de stichting over een groter aantal leerlingen kunnen verdelen. Wij hopen dat al onze locaties blijven groeien.

Een groot deel van de uitgaven (honoraria docenten en huisvestingskosten) zijn echter gerelateerd aan het aantal leerlingen; een toename in leerlingen resulteert ook in een toename van deze kosten.

De kosten voor het schooljaar 2021-2022 bedragen 650 euro per leerling per schooljaar voor de lessen op locatie, en 550 euro per leerling voor de hybride VO lessen. De kosten worden per periode geïnd en zijn voor het komend schooljaar als volgt:

Periode 1 (sept-okt-nov-dec 2020)

250

Periode 2 (jan-feb-maart 2021)

200

Periode 3 (april-mei-juni 2021)

200

Totaal schooljaar 2020/2021

650

Verder zal ook in 2021/2022 vanaf het 3e kind een korting van 15% van toepassing zijn.

Inschrijfformulier

Klik hier voor het digitaal inschrijfformulier voor naschoolse Nederlandse les op één van onze locaties in Madrid! Na ontvangst van het inschrijfformulier nodigen wij uw zoon/dochter uit voor 2 proeflessen (indien er plaats is). Mochten jullie vervolgens verder willen gaan met de lessen dan nodigen wij u graag uit voor een kennismaking en intakegesprek.