Doelstellingen en methodes

Ons NTC onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het taalonderwijs in Nederland en België, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland of België, zoveel als mogelijk, aansluiting vinden in het Nederlandstalige onderwijs. Wij richten ons op toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Wij onderscheiden spreken en luisteren, lezen, schrijven (stellen) en taalbeschouwing.

Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat de leerlingen:

  • Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen.
  • Kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal.
  • Plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van de taal.

Sinds schooljaar 2015/2016 werken de leerkrachten vakoverstijgend. Vakoverstijgend onderwijs is onderwijs waarbij verschillende vakken samenvallen binnen één centraal thema. Kennis en vaardigheden die bij het ene vak wordt opgedaan kunnen binnen een ander vak toegepast worden. Tevens werken wij in thema’s: elke acht weken beginnen alle leerlingen aan een nieuw thema, en werken hiermee naar een eindproduct toe. Wij beseffen dat dit veel creativiteit van de leerkrachten vergt, maar wij zien sinds implementatie van het toepassen van vakoverstijgend onderwijs, dat de leerlingen met meer plezier naar de les komen. Om deze reden willen wij dan ook niet met een nieuwe methode gaan beginnen.