Aannamebeleid

Sinds schooljaar 2017/2018 hebben wij meer dan 100 leerlingen! Wij zijn enorm trots en blij. Een grotere leerlingpopulatie betekent ook meer zekerheid in de toekomst, daar we niet meer kunnen rekenen op de subsidie.

Uitgangspunt bij het aannemen van nieuwe leerlingen is dat NTC Madrid als doel heeft taalonderwijs aan te bieden aan alle geïnteresseerde Nederlandstalige kinderen in Madrid. Dat betekent echter niet dat iedereen op elk moment kan worden toegelaten. Om de kwaliteit van de huidige onderwijsactiviteiten te kunnen garanderen is het nodig een bepaald basisniveau van de Nederlandse taal te vragen van nieuwe leerlingen. Het kan dus voorkomen dat een kind niet toegelaten kan worden tot het buitenschoolse NTC-onderwijs.

Wanneer ouders informatie aanvragen of hun kind aanmelden, vindt een intakegesprek plaats. Dat gesprek wordt gevoerd door de coördinator. Indien een kind elders Nederlandse onderwijs heeft gevolgd, wordt aan de ouders gevraagd informatie te verstrekken van de vorige school. Vervolgens vinden twee proeflessen plaats. Op deze manier kan nader bekeken worden of de leerling bij NTC Madrid op zijn of haar plek zit en in welke klas her kind kan worden geplaatst.

Het buitenschoolse programma staat open voor alle kinderen van 2,5 t/m 18 jaar die de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezitten én voor NTC-richting-1 en -2-leerlingen die de nationaliteit van een ander EU-land bezitten. In principe worden leerlingen aangenomen die een of twee Nederlandstalige ouders hebben, maar ook leerlingen van anderstalige ouders die langere tijd in Nederland Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd kunnen worden aangenomen.

NTC Madrid neemt richting 3-leerlingen (in de meeste gevallen leerlingen met één Spaanse ouder en één Nederlandse ouder, die thuis hoofdzakelijk Spaans spreken) uitsluitend aan in niveau 1 en 2. Voor deze leerlingen geldt echter dat er gericht gewerkt moet worden om het niveau van 1 richting 2 te bereiken om in de hogere klassen mee te kunnen komen. Dit betekent concreet dat er van de ouders een grote inzet verwacht wordt om thuis Nederlands met hun kind te spreken. Vanaf niveau 3 wordt vereist dat de leerlingen (mondeling) richting 1 of 2 niveau hebben. Dit is nodig om de kwaliteit van de lessen in de vervolgjaren te kunnen waarborgen.

Bij de aanname van nieuwe leerlingen in de hogere niveaus wordt van de leerlingen verwacht dat een basishoeveelheid aan kennis van het Nederlands aanwezig is (corresponderend met hun leeftijd). De coördinator bepaalt uiteindelijk, eventueel na overleg met de leerkracht van het betreffende niveau en/of na afname van enkele toetsen of het kind in aanmerking kan komen om de lessen te volgen en in welk niveau het kind geplaatst wordt.